De Nederlandse Vereniging Voor Mesologie (NVVM) is een beroepsorganisatie, welke mesologen in zich verenigt, die voldoen aan vastgestelde voorwaarden. De NVVM is opgericht in 1996 en staat ingeschreven bij de kamer van koophandel te Amsterdam onder nummer V40539288.

Doel van de vereniging

De ontwikkeling en toepassing van de Mesologie in Nederland te bevorderen, het bereiken van erkenning en bescherming van het beroep mesoloog, de behartiging van de belangen van haar leden en toezicht houden op de kwaliteit van het vak mesologie zoals dat door haar leden wordt uitgeoefend. Haar doelen worden onder meer bereikt door:

  • toezicht houden op en controle op het niveau van de opleiding tot mesoloog;
  • het bevorderen van postacademisch onderwijs;
  • het visiteren van haar leden om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te controleren;
  • toezien op het Register van Nederlandse Mesologen;
  • participatie in het klachtenreglement en de tuchtrechtspraak;
  • het streven naar een duidelijke maatschappelijke positie van haar leden ten einde te komen tot een betere samenwerking met de diverse disciplines binnen de gezondheidszorg.

Leden van de NVVM

In principe worden als lid geaccepteerd zij die het casuïstiek examen positief afgerond hebben aan de door de vereniging erkende opleiding voor Mesologie en vanaf dat moment het beroep van mesoloog mogen uitoefenen.

Kandidaatsleden zijn zij, die de opleiding voor Mesologie volgen. De leden van de NVVM zijn, naast de statuten en het huishoudelijk reglement, onderworpen aan de voorschriften zoals omschreven in: beroepsprofiel Mesologie, beroepscode Mesologie (gedragsregels & ethiek), klachtenreglement Mesologie en reglement tuchtrechtspraak voor Mesologie.

Website van de NVVM

Meer informatie : www.mesologen.nl

 

De NVVM is aangesloten bij de VBAG, dit staat voor Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze. Een beroepsvereniging voor zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen.

Sinds 1984 zorgt de VBAG in uw belang dat de kwaliteit van haar leden gewaarborgd blijft en dat zij meeprofessionaliseren in de ontwikkelingen van deze tijd. Door middel van o.a. strenge selectiecriteria waaronder opleiding, een registratiesysteem, beroepscode, een klacht- en tuchtregeling en de verplichte bij- en nascholing is in de loop der jaren een bestand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen opgebouwd.

Voorts spannen zij zich in om de natuurgeneeskunde een vaste plek in de gezondheidszorg te geven en zoeken ze actief het overleg met andere beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en andere relevante partijen.

Op deze site vindt u informatie over de VBAG leden (zie: “VBAG-therapeutenlijst”)