Doelstelling College voor Mesologie®

Het CM stelt de reglementen op voor het examen, het beroepsprofiel, de beroepscode, het klachtenrecht, het tuchtrecht, het onderwijs en de eisen ten aanzien van de praktijkvoering. Het CM controleert ook de uitvoering van deze regelgeving en stelt deze zo nodig bij.

Daarnaast is het CM in samenwerking met de NVVM en RM belast met de reglementering van het afnemen van de nationale examens Mesologie, te weten het casuïstiekexamen (NVVM) en de thesis/casestudie met verdediging (RM). Deze maatregel voorkomt dat de Academie voor Mesologie een monopoliepositie inneemt ten aanzien van de beoordeling van de kwaliteit van de afgestudeerde Mesoloog. Het CM ziet toe op de kwaliteitsbeheersing en kwaliteitscontrole van het onderwijs in de Mesologie en van het werkveld, de beroepsbeoefenaars van de Mesologie.

Tenslotte is het CM de instantie die de academische discussie betreffende de filosofische, wetenschappelijke en ethische vraagstukken binnen de Mesologie in banen leidt. Het College wordt gevormd door een bestuur en kan zich doen bijstaan door werkgroepen. Zij kent haar eigen statuten. Er zijn geen leden.